Scan QR code
để đặt lịch hẹn khám

Hoặc truy cập link
để đặt lịch hẹn khám

Tại đây